Fotogalerie

Přidali jsme na naše webové stránky fotogalerii, viz hlavní menu nahoře vpravo.

Novinky na Váš e-mail

 

Chcete-li být informováni

o novinkách na

www.tjsokolprstice.cz,

zadejte do rámečku

Vaši emailovou adresu

a stiskněte tlačítko

"přidat e-mail":

Historie

První písemný doklad o TJ SOKOL Prštice je uveden ve zprávě o ustavující valné hromadě, konané dne 8. prosince 1898 v místnosti obecního hostince. Na této schůzi byl zvolen i 1. výbor TJ.

Tímto dnem začala pro naši TJ a obec všestranná a bohatá činnost, která byla nositelkou tělocvičného, společenského a kulturního života nejen v naší obci, ale svým příkladem působila na široké prštické okolí.

První veřejné cvičení se konalo v místním hostinci v únoru roku 1899. V roce 1913 začaly cvičit i prštické ženy, později i dorostenky.

Začátkem válečných let – 1917 – žilo v naší obci 630 obyvatel a činnost jednoty vzrůstala. Bohužel jen do doby odchodu bratrů do války. Po skončení 1. světové války oslavovala naše jednota dvacetileté trvání. Více pohlíželi její členové vpřed než vzad. V roce 1919 byla uvolněna pro cvičení třída v místní škole. Nastal čilý sokolský ruch.

25. výročí svého založení v roce 1923 oslavuje jednota veřejným cvičením. Tento rok byl pro sokol obzvlášť šťastný. Byla nám přidělena z parcelace zdejšího velkostatku stavební plocha a cvičiště „Na bahně“. Stavět novou budovu na pozemku „Na bahně“ nebylo pro nedostatek prostředků dostupné. Proto byla zakoupena panská stodola. Slavnostní kladení základního kamene na přestavbu panské stodoly na sokolovnu bylo pořádáno 1. srpna 1926. Stavbu sokolovny finančně i pracovně zabezpečilo členstvo.

19. června 1927 byla dostavěná sokolovna otevřena. Pýchou všech byla prostorná tělocvična o rozměrech 17x11,7x4,8m a poměrně dost velké jeviště. K sokolovně bylo připojeno cvičiště, upraveno okolí a vysázeny lípy. Otevřením nové sokolovny se začala rozvíjet činnost ustanovením dalších odborů a to: vzdělávacího, divadelního, hospodářského připojeného k činnosti hostinské, zábavního, kinoodboru a konečně i loutkařského. V roce 1938 byl založen oddíl lehké atletiky, odbíjené a začal se hrát i hokej.

Všechny odbory byly strůjcem finančních prostředků pro provoz a činnost jednoty. První sokolská činnost skončila v naší jednotě 12. dubna 1941. Jedinou kulturou na vesnici, po celou dobu války, bylo kino.

Po skončení války byla činnost SOKOLA obnovena. Do sokolovny se vrací předválečný ruch.

Nařízením vlády bylo v roce 1949 uskutečněno sjednocení tělovýchovy, do prštického SOKOLA vstoupila Dělnická tělovýchovná jednota a sportovní klub se svými oddíly kopané a hokeje.

V období 1950 – 1955 ochablo cvičení a další roky byla činnost SOKOLA nahodilá.

V roce 1962 byla upravena sokolovna, cvičiště a fotbalové hřiště, bylo započato se stavbou fotbalových kabin. Ty byly dokončeny v roce 1968.

Po srpnu 1968, vzhledem k nové politické situaci, činnost jednoty opět ochabla. Obrat nastal až v roce 1975, který byl rokem spartakiádním. Kvůli zvýšené činnosti cvičících složek bylo navrženo provést přestavbu stávající sokolovny. Byl vypracován projekt, který byl schválen. Bohužel po provedené sondě základů se zjistilo, že sokolovna je bez základů a stavba na tomto pozemku je řešitelná pouze s velkými náklady. Poté se hledala další možnost a nové pozemky. Dalším návrhem, vyhovujícím i obci, byl určen prostor bývalého velkostatku, jenž byl majetkem obce. Stavba nové sportovní haly byla započata v srpnu 1973 a ukončena v prosinci 1977. Během stavby bylo rozhodnuto o nadstavbě pro ubytovnu s 12 pokoji, skladem prádla a sociálním zařízením. O dva roky později byla přistavěna nářaďovna a sklad pro úschovu židlí a stolů.

Rozpis finančních nákladů na stavbu sportovní haly – skutečnost:

  • finanční náklady               2 636 000,-
  • odpracované hodiny          103 000
  • hodnota celkem               4 182 000,-

Sportovní hala byla slavnostně otevřena 3. prosince 1977. Při této příležitosti byla naší TJ sportovní hala předána předsedou MNV.

Otevřením nové sportovní haly s ubytovacím zařízením, začala TJ poskytovat i další služby, a to stravovací, ubytovací a pronájem haly pro sportovní a společenské účely.

Znovu nastal zvýšený ruch a v roce 1988 došlo k důstojné oslavě 90. výročí založení tělocvičné jednoty SOKOL v Pršticích.

Přišel však rok 1989, kdy proběhly změny v celé naší společnosti, jež se dotkly i naší TJ.

V roce 1990 vznikla samostatná organizace „TJ SOKOL Prštice“, nezávislá na ČSTV i na ČOS, registrována ministerstvem vnitra.

V té době byly díky hospodářskému zařízení /HZ/ velmi dobré hospodářské výsledky. Zisk zajišťoval chod HZ, všech oddílů, údržbu majetku i modernizaci. Obrat nastal v roce 1991, přestaly jezdit školy v přírodě, ubylo klientů a byl utlumen chod HZ.

V roce 1992 byla naše TJ začleněna pod Asociaci TJ. V roce 1993 dochází k finanční krizi a je rozhodnuto nabídnout sportovní halu k pronájmu. I přes tuto situaci pracuje kopaná, sport pro všechny, tenis a stolní tenis.

V roce 1995 se hala pronajímá firmě STAVRICI, v roce 1997 pronajímá halu fa INTERSERVIS, pronájem končí v roce 1998.

V roce 1999 nastal obrat, byl zvolen nový výbor TJ, byly provedeny nutné opravy sociálního zařízení ubytovací části, oprava pokojů, jídelny a kuchyně a znovu se rozběhla činnost hospodářského zařízení.